OBS! Denne siden er en del av et "frameset", klikk her for å få komme til hovedsiden

Utklipp fa Haugesunds Avis 27 desember 1918:

Dette skulle vært en avisoverskrift Sterlings forlis
Som vi har meddelt paa et andet sted i dagens avis observerte man igaaraftes paa Utsire et skib som laa og drev utenfor og blusset efter hjælp. Det viser sig nu at dette skib i nattens løp er gaat paa land nord ved Sletten og er blit totalt vrak. Mandskapet som. iformiddag er kommet hit til byen har tat ind paa Sjømandshjemmet hvor en av vore medarbeidere har hat en samtale med dem. Fartøiet var tre-mastet skonnnert "Sterling" £ra Kalmar og hadde 8 mands besætning. Det avgik 19. ds. fra Gø-teborg til Passages i Spanien og var lastet med træmasse. Straks de kom klar av svenske-- kysten møtte de storm og høi sjø og lillejulaften sprang ski- bet læk og træmassen begyndte at suge vand til sig og svælle ut i den grad at lukene sprængtes og dæksplankene begyndte at bue sig oppover og de fandt det derfor nødvendig at søke havn. De satte kursen" for Kvittingsøy, og ved 7-tiden fik de kjending av land. Det viste sig imidlertid at de hadde lagt kursen for lavt og i den himlende høie sjø maatte de saa gaa over stag for ikke at knuses mot bergvæggen. Senere vet de ikke med bestemthet hvor de har været for det mørknet og tyknet til saa de intet kunde se. Ved 9-tiden begyndte de saa.at skyte nødskudd og blusse; men da ingen hjælp kom maatte de lænse unda og gaa mot land paa det uvisse. Ved 1-tiden inat tok skuten saa grunden for første gang Dcn kom sig løs igjen hugget en gang til og blev saa staaende mens sjøene væltet den over paa siden. Ved et lykkelig træf fik de livbaaten, som paa paa hvttetaket, hel paa vandet og det Ivkkedes dem at komme fra borde før vraket knustes. De rodde saa i læ av en holme og blev liggende der til kl. 5 imorges da vinden stilnet litt og sjøen blev roligere. Da det lysnet kom de sig tillands og i formiddag kom de hit ind i en lodsskøite. Saavidt kapteinen kunde skjønne cfter at han har faat snakket med folk her maa de ha drevet over minefeltet igaar aftes og mellem Utsire og land. Hvordan de kan ha kommet fra den seilas i den svære sjø er ufattelig. Kapteinen hadde ingen anelse om minebeltet og det var desuten umulig at beregne kursen. for det viser sig nu at skonnerten.fra kl. 7 og til den støtte har drevet 30 minutter. Mandskapet som mistet alt hvad de eier blir boende paa Sjømandshjemmet indtil sjøforklaring er avholdt.

Utklipp fa Haugesunds Dagblad 27 desember 1918:

Dette skulle vært en avisoverskrift Sterlings forlis

2 brande ved Fredriksstad

Fredrikstad: Igaar utbrøt der brand i grosserer Møich villa Grossereren og frue var l selskap og barna var alene hjemme e. Tiden begyndte l Men etage som fØlge av en kortslutning. Hele huset nedbrændte og intet blev reddet Om eftermIddagen nedbrændte et hus i Onsø, det saakalte Bjørnestadhus hvor der bodde to fam. familier Huset blev omtrent helt ødelagt

Stormen inat.

Kirkeuret ødelagt. Mange knuste vindusruter.

Frostveiret, som vi hadde nogen dager før julen, tok igaar en brat ende. Termometret holdt sig temmelig høit hele dagen, og ut paa kvelden tok det til at sne saa . Men dert blev Ikke andet end op I det rene øsregn. Sydosten, som hadde holdt sig frisk fri tidlig paa kvelden, øket paa til en kraftig storm, som holdt sig haardnakket like til ved 4-tiden imorges. !Stormen har Ikke gaat ganske sporløst fram det viser de mange knuste vlndusruter omkring i byen. Med uret i Vor Frelsen kirke har stormen været særlig slem, idet den har revet løs den ene viser paa urets vestre skive, og bragt uret til at stoppe paa kl 2

Fra distrikterne

meldes, at stormen. har raset med en voldsom styrke uten dog at ha anrettet nogen ødelæggelser. Man frygtet paa Øerne, at miner kunde drive tillands og eksplodere, men man hadde idag ikke hørt om slike tilfælder. En skonnert og to føreskuter sunket. Etter at ovenstaaende var skrevet indløp, meddelelse til os om at en tremastet skonnert, lastet med tjærepap, er strandet nord ved Førlandsvaagen. Skibet, hvis navn og nationalitet vor meddeler ikke kunde opgi ligger sunket like inde i vaagen. Mandskapet er reddet og landsat i Førlandsvaagen. I Garsviken og ved Sakkestad sank to føreskuter inat. Man gik ved middagstider igang med at ta dem.op. De ligger paa grundt vand. Dampskibet "Isfjell", kom ogsaa i drift inat og rendte mot et av konsul Stolt-Nielsens sjøhuse ved Stoltenberg. Sjøhuset led endel skade og "Isfjell" fik rekken om bakbord laaring brukket ned, likesom storbommen er splintret ca. l fot fra godset. En del andre mindre fartøier kom ogsaa i drift uten dog at komme tilskade.
- Den strandede skonnert viser sig at være "Starling' av Sverige. En av "Haugesunds Dagblad"s medarbeidere tok ved 2-tiden ieftermiddag med ekstraskib nord til Førlandsvaagen for at faa høre om strandingen. .-Desværre var besætningen reist til byen, hvor de hadde tat Ind paa Sjømandhjæmmet saa vi traf ikke nogen av dem paa strandingsstedet Derimod var vi saa heldig at faa en samtale med nogen av oppsidderne i Førlandsvaagen som Istra~ inat under den værste storm omkring 2-tiden. Skibet var lastet med papmasse bestemt for Spanien og hadde 8 mands besætning Kapteinen fortalte, at de var kommet opunder Holland da skibet sprang læk Dette var paa tirsdag og alle folk blev sat til at Lænse. Det gik saavidt an at holde skibet nogenlunde lænset,.. men saa satte det pludsellg ind med en orkanagtig storm, som drev ,-Starling,, ut av kurs, og nat til igaar var skibet drevet opunder Kysten her. Ved et under korn skibet like ind i Førlandsvaagen og landsattes paa et skjær indenfor bræn dingen Hadde "Starling' kornet stykke længer norden eller søndenfor strandingsstedet, vilde vel neppe nogen av skibets besætning ha naadd levende i land "Starling" ligger nu med hele i riggen og styrbord side under vand. Det ser ut til tit viere et forholdsvis nyt fartøi som man haaber det skal kun& la sig gjøre at faa bjerget naar veiret bedager sig.

En havarist utenfor Utsire.

Igaaraftes observertes fra Utsire et skib noksaa langt tilhavs, drivende for stormen. Det signalisertes med en rekke raketter, men i det haarde veir var det ugjørlig at komme ut til assistance.

Storm ogsaa sydpaa.

Fredrikstad: Inat har der raset en orkan av syd med heftige regnbyger som har feiet bort al sne. Fra Hvaler-meldes at der har været en del havarier inde i Skjærhalden Orkanen vedvarer - Kristiania: Også i Kristiania
fjorden har der været orkan or I regn. En mængde snekker er ~t i drift og knust Sjøen gaar høit indover fjorden og det er umulig for indgaaende dampskibe at lægge til bryggen. De har derfor sløifet Drøbak og gaar direkte til Kristiania

Ved meddomsret

idag idømtes en ung mand her fra byen 30 dages fengsel for at ha krøpet ind i en kjælder og der stjaalet en del flasker champagne og noget hermetik. Da angjeldende tilstod. forbrydelsen, og da han ikke hadde været straffet tidligere; og da retten hadde indtryk av at det var et utpreget lelighetstyveri. blev straffen idømt som betinget.

Spritkompassene stjæles.

Flere tyverier av spritkompasser i julehelgen er anmeldt til politiet. Paa Den kommunale fiskehandels brøndskøite og paa et hollandsk fartøi har man brudt sig ind og bemeægtiget sig kompassene Holenderens blev idag av politiet gjenfundet i et smug i Møllerveien.

Sjørnandspenslonerne.

En fortegnelse over de gamle sjømænd som her i byen er blit tildelt sjømandspensioner maa paa grund av pladsmangel stas over til imorgen. Kaptein Mangor er tildelt kongens fortjenemedalje i guld.

Skibsefterretninger.

S.S Vestlande Gibraltar Genua 23. da. "Gushaug" l -Rouen 22.

Utklipp fa Haugesunds Avis 8 januar 1919:

Dette skulle vært et avisutklipp Sterling kondemnert