OBS! Denne siden er en del av et "frameset", klikk her for å få komme til hovedsiden

Utklipp fa Haugesunds Avis 09/10 1930:

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
Det voldsomme uvær i natt forårsaket et av de eiendommeligste forlis i Karmsund på mange' år, idet dampskibet "Agnes" brakk fortøiningene, støtte mot land og sank. Skibet som lå ved S. IL Østensjøs tidligere eiendom på Rossebø hvor det hadde losset kull kom da stormen var på det sterkeste i drift, idet fortøiningspelen, en stor stein i land blev revet op. Og de øvrige fortøininger tålte da ikke påkjenningen, og skibet rev sig løs og drev tvers over Hemmingstadviken. Ombord i "Agnes> var 5 mann og vaktmannen fikk i hui og hast purret 4 av disse som var til køis. De kom sig alle snarest mulig på dekk, tildels ytterst lite påkledt. "Agnes> tørnet først mot en brygge i viken, og støtte så med aktereggen mot steingrunnen og slo et stort hull akter så vannet Aa drive sydover. Detv hadde under de siste hendelser hugget sterkt og der var. meget vann i akterrurnmet. Skibet hadde faatt slagside til styrbord. Med voldsom fart bar det nu ned mot Bredals trekal som ekl. het la sig innpaa med stor kraft. Videre gikk det tvers over bukten mot odden paa sydsiden. Mannskapet var nu klar over at "Agnes" hadde faatt saa stor skade at skibet var synkeferdig, og man -stod klar til sa bykse i land. Dette blev ogsaa gjort. Samtlige kom vel paa det tørre. Den havarerte skute drev langsomt synkende utover' efter aa ha tørnet kraftig mot odden. Der var 4 -fot vann l maskinrummet da man forlot skibet, og fyrene var blitt slukket Hvor lang tid der gikk fØr det forlatte skib sank var mannskapet ikke helt l overensstemmelse med hinannen om men ca. 1/4, time forløp visstnok fØr Agnes med akterenden først og l stilling med stevnen mot vest. sank langsomt. Heller ikke om avstanden fra land, der hvor skibet sank, var mannskapet enige, men man kommer vel sannheten nær ved sa anslaa den ti.) 25-40 me. ter, kanskje mere. Der er her bakkebraat, og rimeligvis er skibet het sa finne paa saapass dypt vann at enhver tanke paa bergning kan slaas bort. Mannskapet mistet alt sitt tøi og sine eiendeler. Der var ingen mulighet for,aa faa noget med i land. Selvsagt gikk ogsaa ombordværende skibspapirer tapt. Havnevesenet forsøkte igaar sa lodde skibet, men uten sesultat. Antagelig er man heldigere naar man idag har de ved sjø forklaringen fremkomne stedsangivelser sa holde sig til Bergningsbaaten "Herkules ", som igaar kom fra Bergen, kommet gl sa ise forholdene an Idag. "Agnes" var paa 560 tonn dw, bygget i Stavanger 1889 og disponertes av ~in , Torgersen Skibet var assurert l følgende selskaper: Haugesunds Sjø, Bergens Assurance, Skjold og Porsgrunns gjensidige

Utklipp fa Haugesunds Dagblad 09/10 1930:

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
Da man kom paa byen efter stormnatten igaarmorges blev man møtt med den nyhet at dampskibet "Agnes" var sunket syd ved Hemmingsstadviken altsaa, innenfor 'havneomraadet. Man fikk snart nærmere enkeltheter om det høist merkverdige forlis hvis muligheter dog ingen tvilte paa efter nattens uvær. Allerede igaar eftermiddag blev sjøforklaring holdt og skibets kaptein og Mannskap gav da føl gende oplysninger: "Agnes" hadde losset kull ved lagret paa Moksheim og skulde idag ha gaatt * til Hardanger for Åa laste sten. Bare 5 av mannskapet var ombord om natten. Kapteinen hadde vært, nede ut paa kvelden og hadde da satt en ekstra wire l land akter. -Dette var ved 24tiden or han ansaa da fortøiningene for- aa være fullt be I tryggende. FortØiningene bestod av: Akter: 2 wirer - estet l en stenpel og en festet i ring i fjellet. Dessuten en wire som spring festet i ring i bryggebielkene. Forut: 2 wirer og 1 wire, som spring. Dessuten styrbords anker ute med 60 favner kjetting. Ved 5-tiden kom en av fyrbøterne hjem til kapteinen Med beskjed om at nu var det Paa det siste med "Agnes". V a k t m a nn e n fortalte nærmere om begivenhetens forløp. Ved !h4-tidcn syntes han at det begynte aa bli haardt vær og man forsøkte da aa avverge huggingen mot land ved a& anbringe peler mellem skutesiden og bryggen. Saa lot det til at væ ret løiet endel, men senere tok det fatt, med ny styrke og blev mere voldsomt. Nu sprang wir rene som var festet i stenpelen (Pelen blev rykket op) og alle mann blev purret. Klokken var nu omkring 4. Efterhvert sprang nu de to andre wirer ved det Økede trykk og "Agnes" (som laa med stevnen sydover) begynte å svinge ut med akterskibet. De tre wirer forut sprang med korte mellemrum "Agnes" svinget ut efter styrbords anker, og begynte strømmet inn. Herfra drev det videre og like mot pynten søn nenfor, og tørnet med voldsom kraft med bakbord side mot fjellet så hele siden blev slått inn i samme øieblikk jumpet de 5 mann som stod klar ved rek ken på land, og et øieblikk etter var "Agnes> helt forsvunnet. Det hele stod på bare en 10 minutters tid. Idag kann ikke sees det minste av skibet over vannet, sannsynligvis er det glidd ut på så dypt vann at det neppe kann tas op igjen Besetningen mistet alt sitt tøi Skibet var ulosset. Kapteinen var igårkveld i 12-tiden ombord i skibet for å se om alt var i orden og der blev, da satt ut ekstra fortøining. Agnes er på 530 t. dw. og disponeres av Øistein Torgersen >Herkules< på vei fra Bergen ventes hertil ved 14-tiden PM å forsøke bergning.

Utklipp fa Haugesunds Dagblad 10/10 1930:

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
Bergningsbaaten "Hercules" var igaar formiddag syd ved Hemmingstadviken Og undersøkte bunnforholdene der hvor dampskibet "Agnes" er sunket samt skibets stilling Det viste sig at skibet laa i den igaar antydede avstand fra land, ca. 30 meter Akterskibet har hvelvet utover slik at forskibet ligger høiest, ca. 10 favner og akterskibet paa ca. 20 favner. Ski- bet ligger litsla i skraa stilling paa avsatser nedover bakkebraatet Skibets lengde er 49 meter og man vil *ett kunne forstaa at det ikke blir nogen helt enkelt sak aa kunne heve det. Av den kartskisse som her hitsettes t t es vil man se saavel fortøi ningsplassen ved kull-Iageret som driftsruten og skibets plass nu. Der er 60 favner kjetting ute og ankeret ligger inne paa bukten, lenger syd enn det ved opankringen var ,sluppet. Ankeret har drabbet ganske kraftig under driften. Ytterst paa Odden hvot skibet -,lang bortpaa før det drev utpaa og sank. er ankerkjettingen slengt innpaa Det synes som om det er ankeret som har stanset skibets utglidning til enda dypere vann. Fra havflaten kan man øine skibets broparti. Der er fra "Herkules" til bergningsselskapet sendt innberetning om forholdene, og det vil antagelig idag eller imorgen bli avgjort om selskapet skal forsøke aa heve skibet. - Kan skibet bli liggende urørt saafremt bergning ikke bi besluttet eller et hevnIngsforsøk mislykkes? spor vi havnefogd W. Horn - Nei, svarer han vi maa i saa fall forlange skibet bortsprengt Men det er for øvrig en sak som havnestyret avgjør.

Utklipp fa Haugesunds Avis 10/10 1930:

Dette skulle vært en avisoverskrift Agnes forlis
Norsk bergninsselskaps båt "Hercules" kom igår ettermiddag til Haugesund for å forsøke på om det var mulig å ta. "Agnes" op, men på grunn av stor- men kunde "Hercules" intet utrette igår. Da været idagmor ges var bra gikk "Hercules" til stedet hvor "Agnes" sank og foretok lodninger og dykker gikk også ned. Det viser sig, at "Agnes" er sunket ca. 30 meter fra land og ligger med forennen en på 8 a' 10 favner dybde og akterut ca. 20 favne. Båten står således på ende. "Hercules" kom imiddags tilbake til Haugesund og kapteinen har innsendt rapport til bergningsselskapet om Agnes stilling og det vil i de nærmeste dager bli avgjort hvorvidt der skal gjøres forsøk på å ta skibet op.  Sjøforklaring  Sjøforklaring` avholdtes i går ettermiddag i anledning dampskibet "Agnes" forlis ved Hemmingstadviken.' sønnenfor Haugesund. Retten administrertes av byfogdfullmektig Lie, medbetjent av de faste sjørettsmedlemmer navigasjonsskolebesstyrer Sparre og skibsreder S. Brommeland. På rederiets vegne møtte disponenten Øistein Torgersen og med ham overrettssakfører Harald Lothe havnefogd Horn og representanter for de selskaper hvori "Agnes" var forsikret, var tilstede. Dampskibet "Agnes>, fører Georg. Gabrielsen fremla beretning om ulykken. Beret ingen lyder så: Torsdag den 9. Oktober ved midnattstider frisk nord ost vind. Vinden øker etter hvert til sterk storm fra nord dreiende til nordvest med stor krapp sjø. Kl. 4,15 fm samme dag under en sterk stormbråse brekket plutselig skibets akterfortøininger dr bestod av 3 helt nye wirer anbragt på en stor stein i land, der ved nærmere eftersyn revet op fra sit feste feste. Skibet hadde, ved anledningen baugen sydover og bakbord side til kaien, dessuten styrbord anker og 60 favner kjetting ute. Skibet dreiet, op i ankeret, men da skibet var ballastet drev dette med voldsom fart mot Bredals steinkai. Samtidig brekket 3 wirer forut. Skibet fortsatte deretter mot Melings trekai og hugget herunder hardt mot grunnen. Skibet erholdt svær skade i akterrummet og. begynte deretter å synke med akterskibet først Mannskapet, i. alt 5 mann fik herunder anledning å hoppe på land, idet skibet truet med å synke svært fort. Fartøiet lå ca. 3/4 time og hugget mot grunnen. Akterrummet var halvfullt, og i maskinrummet. ca. 4 fot vann over fyrdørken da mannskapet forlot skibet. Skibet drev deretter ter ut på dypere vann og sank meget hurtig. Assurandørene og Bjergningsselskapets representanter blev øieblikkelig underrettet av kapteinen. Alle skibspapirer og mannskapets effekter gikk tapt. Kaptein Gabrielsen forklarte at han sent ut på kvelden var ombord og satte op en ekstra wire da han så. at storm varselet, var heist. Han oplyste at Agnes igårmorges skulde gått til Hardanger for å laste stein. Matros Jacob Larsen, forklarte sig overensstemmende med den fremlagte beretning, og oplyste, at han og en av fyrbøterne straks skibet var kommet i drift gik ned i maskinrummet og raket ut fyrene for å undgå eksplosjon. Lettmatros Magnor Olsen hadde vakt fra kl. 10 om kvelden og da det ut på natten begynte å blåse op og bli sjø, la han fenderen mellom skibet og kaien. Ved 4-tiden kom en voldsom vindråse så agterfortøiningene med en gang røk. Han sprang da og purret de 4 av besetningen som var tilkøis og disse kom seg op bare med utilstrekkelig klær på. Han antar at "Agnes" sank 7-8 meter fra land. Skibet krenget sterkt over like før det sank og gikk tilbunds med agterenden først.